شاهرودی رئيس دستگاه قضائیه رژیم در دیدار با سفیر استرالیا اعدام نوجوانان زیر 18سال راتایید كرد

در حالي که حاکميت و دستگاه قضايي اش پيشتر طي بخشنامه اي که در روزنامه اعتماد هم منتشر شد واينجاميتوانيد بيبنيد از قول شاهرودي گفته بود که:چنانچه متهمان زير 18 سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بودو معاون قضايي دادستان كل كشور توضيح داده بودکه براساس اين بخشنامه مجازات افراد كمتر از 18 سال سن در مرحله نخست با يك درجه تخفيف به حبس ابد كاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محكوم مي شوند اماشاهرودی رئيس دستگاه قضائی در دیدار با سفیر استرالیا اعدام نوجوانان زیر 18سال را تحت عنوان قصاص تایید كرد و گفت: ”در مورد اعدام اطفال كه این همه راجع به كشور ما تبلیغات شده ‌است، پایان سن طفولیت در ایران 16سال است اما در دیگر كشورها 18سال و ما اعدام زیر 16سال نداریم، اما موضوعی به نام قصاص در قوانین ما وجود دارد“.

0 comments: