تشديد اقدامات رژيم براى سانسور اينترنتسعید مرتضوی دادستان رژیم در تهران برای مقابله با سایتهای اینترنتی اعلام كرد: برای برخورد با فعالیت سایتهای الحادی مجموعهیی در دادستانی تشکیل شده است و بهطور ویژه ضمن ردیابی و شناسایی، با این سایتها برخورد قانونی و قضایی میکنند. وی افزود: به همین منظور گروهی از متخصصان رایانه در دفتر اینترنت دادستانی تهران و با همراهی دو بازپرس ویژه و همکاری و هماهنگی با نیروهای اطلاعاتی، اقدامهاى لازم را انجام میدهند. دادستان تهران همچنین از تشکیل دادسرای ویژه جرائم اینترنتی“ برای مقابله با سایتها خبر داد.

0 comments: