یک جوان به اتهام" اقدام علیه امنیت ملی"به سه ماه زندان محکوم شد


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: بانه:یک جوان بانه ای به نام کامیار محمدزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3 ماه حبس محکوم گردید .خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان : یک جوان بانه ای به نام کامیار محمدزاده این جوان اهل بانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بر هم زدن نظم عمومی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بانه به 3 ماه حبس محکوم گردید .یاداور میگرددنامبرده در جریان نا آرامی های سال گذشته در سبد لوی بانه که منجر به کشته شدن چند شهرو ند توسط نیروهای انتظامی شد بازداشت شده بود

0 comments: