رفتار خشونت آمیز پلیس ترکیه با یک پناهنده در حال اعتصابآقای حسن اذانچی صالح که از روز دوشنبه مورخ2009/4/27 اعتصاب غذایی ودارویی خود را به علت بسته بودن پرونده پناهندگی خود بعد از گذشت چهار سال از سوی سازمان کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا به همراه همسر خود شروع کرده بود امروز از سوی پلیس ترکیه با رفتار و خیلی ناشایست وخشن ایشان را به زور سوار ماشین پلیس کردند وایشان را در صورت ادامه اعتصاب تهدید به دیپورت کردند و پلیس ترکیه بدون توجه به اعتراض برخی از پناهندگان و از جمله یک خبرنگار که در ان صحنه حضور داشتند ایشان و همسرش را با نهایت بی حرمتی کشان کشان سوار ماشین پلیس کردند گفتنی است که ایشان در وضیعت جسمانی بدی قرار دارند

0 comments: