بابک داد و اولين مصاحبه تلويزيوني او در پاريس پس از شش ماه خروجش ازکشور

1 comments:

Anonymous

سی که مرتب در سفرهای خیالی در جنگلهای گیلان و مازندران و کوههای لرستان و کوچه پس کوچه های بروجرد متواری بود و دم از شجاعت میزد و هردم از قهوه خانه قنبر با صدای آمریکا چریکی تماس میگرفت و 24 ساعت آنلاین بود حالا از این به بعد 24 ساعته از پاریس آنلاین خواهد بود و از ماجراهای پاریس و تعقیبش توسط ماموران در شانزلیزه و گورستان پرلاشز سخن ها خواهد راند.از اول هم دنبال اقامت در اروپا و پس از آن امریکا بود.این را هم خواهیم دید