ویدئو جسد حمید رضاییفعالین حقوق بشر در ایران
در این ویدئو جسد حمید رضایی ، نوجوان کشته شده در درگیریهای اخیر همایونشهر را مشاهده می نمائید. منابع دولتی مرگ وی را در اثر اصابت گلوله اسلحه شکاری ذکر مینمایند اما شاهدان این موضوع را رد نموده اند.
http://www.youtube.com/watch?v=ZUaKq_U6tYs

0 comments: