درخواست کمک سيد علي خامنه اي از محمود احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني
در روزهاي اخير اختلاف بر سر ماندن يا استعفاي وزير اطلاعات بين احمدي نژادو سيد علي خامنه اي به طور گسترده اي به فضاي رسانه هاي حکومتي نيز کشيده شده تا انجا که بسياري از مفسران نوشتن و انتشار نامه خامنه اي به وزير اطلاعات مبني بر ابقائ در پست وزارت اطلاعات و نامه متعاقب بيش از دويست نماينده مجلس در جهت ادامه فعاليت حيدر مصلحي را بيانگر شکاف عميق درحاکميت و لشکر کشي شخص ولي فقيه در جهت مرعوب ساختن باند احمدي نژاد و رحيم مشاعي ميدانند که در طول صدارت بيست ساله خامنه اي بي سابقه بوده است.
در اين جدال و کشاکش که حوزه و ميزان اختيارات رهبري بيش از هر زمان ديگري به چالش کشيده ميشود؛دبير مجمعع تشخيص مصلحت نظام،محسن رضائي با انتشار نامه اي در سايت تابناک بدون اشاره مستقيم به جدال طرفين ،ضمن مطرح کردن پيشنهاد تغيير وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات زير نظر رهبر،خطاب به احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني چنين مينويسد:از آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی انتظار این است كه امسال بیش از سال گذشته، در تقویت انسجام ملی و پیشرفت كشور و كمك به رهبری پیشگام شوند.

از متن نامه انتشاري ميانجيگرانه محسن رضائي مي توان به استيصال و عجز رهبري ناشي از عدم تمکين احمدي نژاد به آنچه که از ان با عنوان(حکم حکومتي)ياد ميشود،پي برد.گذشته از ان،طرح پيشنهادي محسن رضائي از تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات و قرار دادن زير حاکميت(رهبر)بدين معناست که وزارت اطلاعات را از وزارتخانه اي که تابع دولت و تحت نظارت مجلس قرار دارد را خارج کنند و ان را تحت عنوان سازمان و زير نظر و تابع رهبر قرار دهند به نحوي که بمانند سازمان صدا و سيما همه عزل و نصبها بدون واسطه توسط شخص خامنه اي انجام شود و سازمان نيز صرفا به مقام رهبري پاسخگو خواهد شد نه دولت يامجلس.اين طرح چاپلوسانه رضائي هر چند از ديدگاه ولي فقيه مطلقه ميتواند به مثابه نوش داروئي پس از مرگ سهراب تلقي شودولي از سوي ديگر در صورتي که اين طرح عملي شود امکان روياروئي هاي اينچنيني احتمالي بين رهبر و رئيس دولت به صفر ميرسد و در واقع رهبر را از صرف هزينه هاي سنگين سياسي (حکم حکومتي)معاف و بي نياز ميگرداند.
هنوز هيچ يک از ارگان هاي رهبري يا مطبوعات وابسته به نامه انتشاري محسن رضائي واکنشي نشان نداده اند ولي به نظر مرسد اين نامه ميانجيگرانه محسن رضائي سرنوشت مشابه نامه پيشينشان به رهبري که تحت عنوان(فرياد ها عليه نامه اي که فهميده نشد)را پيدا کند و محتملا روزنامه کيهان با طرح اين موضوع که رهبري هيچ زمان نيازي به کمک احمدي نژاد و هاشمي طرفدار فتنه!ندارد بار ديگر محسن رضائي را در حالت تدافعي قرار دهد که طبق معمول منجر به کوتاه امدن و غلط کردم هاي مکرر برادر رضائي(ميانجي گر خود خوانده)خواهد شد.

فضائل عزيزان-فعال سياسي
farzadazizan@yahoo.com