حمايت عليرضا نوريزاده از مامور وزارت اطلاعات محمدرضا مدحي

عليرضا نوريزاده يک سال پيش در شهر آتلانتا در پاسخ به اعتراض فضائل عزيزان در مورد حمايتش از مامور وزارت اطلاعات(محمد رضا مدحي) ميگويد: آقاي سيد رضا حسيني (مدحي) با نود و پنج هزار داکيومنت(سند)امده،دو حالت داره يا آقاي مدحي مامور رژيم است آمده بنده را بکشد يا فريب دهد يا اينکه واقعا وجودش مغتنم است،من هم که بچه نيستم بعد از اين سالها،صدها سند را رفتم با او نشستم بررسي کردم،بيوگرافيش را به جاهائي دادم تائيد کردند،آقاي مدحي يک درياي اطلاعات است،و…

در اين فيلم ميتوانيد عين سخنان نوريزاده در دفاع از محمد رضا مدحي را ببينيد