در جمهوری اسلامی لال و کرها نیز از شکنجه در امان نیستند

موج سبز آزادی وابسته یه موسوی : شنیده شده که رفتار ماموران امنیتی با بازداشت‌شدگانی خیابانی بسیار خشن و شدید است و بسیاری از آنها بی‌پروا تحت شکنجه قرار می‌گیرند.گزارش رسیده به «موج سبز آزادی» حاکی است در یکی از همین موارد، یک فرد بازداشت شده را که کر و لال بوده، به ظن اینکه خود را به کر و لالی زده است، برای چند روز به شدت شکنجه کرده‌اند تا او را به حرف بیاورند و در نهایت پس از چند روز با تایید کر و لال بودن او توسط پزشک، وی را رها کرده‌اند

0 comments: