ما را ز سر بریده میترسانی؟؟!

ما را ز سر بریده میترسانی؟؟!
گر ما ز سر بریده میترسیدیم
در مجلس عاشقان نمیرقصیدیم

0 comments: