تصویر مرحوم آیت الله العظمی منتظری در سالهای حصر خانگی


تصویر مربوط به دیدار با اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت در قم _ مهر ماه 1381 است. اعضای مشارکت از بالای پشت بام همسایه با آیت الله صحبت می کنند.

0 comments: