دفاع جانانه حسين بازجو از مخملباف!!


در حالي که در روز هاي اخير مطالبي در رابطه با نفوذي بودن مخلباف از سوي نزديکان وي مطرح شده است،روز نامه دولتي کيهان سراسيمه با انتشار مطلبي تحت عنوان(شايعه خنده دار )مذبوحانه تلاش کرده است که مخلباف را از اتهام وابستگي اش به وزارت اطلاعات برهاند.
در اين مطلب که بيشتر شبيه يک لايحه دفاعيه است،حسين بازجو در تلاشي مضحک ،ناشيانه کوشيده است تا به مخاطب چنين القا کند که مخلباف نه تنها عامل نفوذي از طرف رژيم نيست بلکه يک ضد انقلاب تمام عيار!فراري ميباشد.
قلم فرسايي کيهان در جهت ضد انقلاب معرفي کردن عوامل رژيم مسبوق به سابقه ميباشد که بارزترين نمونه مشابه ان را ميتوان به نوشته هاي پيشين اين روزنامه در ضد انقلاب قلمداد کردن اميرعباس.ف. عنوان کرد .
ما در ذيل عين مطلب کيهان در مورخه هشت دي ماه هشتاد وهفت در ارتباط با مخملباف را درج ميکنيم:«
شايعه خنده دار!! (خبر ويژه)

يكي از نزديكان محسن مخملباف ادعا كرد كه وي از سوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي براي نفوذ در ميان گروه هاي اپوزيسيون مأموريت دارد! ادعاي اين خانم كه رابطه نسبي بسيار نزديكي با مخملباف دارد، در حالي مطرح شد كه وي همراه سه تن از ضد انقلابيون فراري- يك زن و دو مرد- در يك كافه تريا در پاريس مشغول گپ زدن بود. ظاهراً يكي از زنان حاضر در آن محفل ادعاي مطرح شده را به گروه متبوع خود كه يك گروه سلطنت طلب است اطلاع مي دهد و سركرده گروه مزبور از مخملباف در اين باره توضيح مي خواهد. مخملباف ابتدا بيان مطلب ياد شده از سوي زن نزديك به خود را انكار كرده و اظهار مي دارد كه سلطنت طلبان قصد دارند براي او پاپوش درست كنند ولي در مقابل اصرار سركرده گروه مورد اشاره ادعا مي كند كه احتمالا... وي اين اظهارات را در حال مستي بيان كرده است!
هنوز درباره گزارش اين ادعا به مقامات امنيتي فرانسه كه به مخملباف و خانواده اش پناهندگي داده اند، خبري در دست نيست ولي بعد از منتشر شدن اين ادعا در ميان تعداد محدودي از عناصر اپوزيسيون از انتشار بيشتر آن جلوگيري شده است.
ادعاي مضحك زن نزديك به مخملباف در حالي است كه مخملباف از مدت ها قبل به عنوان يك ضد انقلاب پريشان و رواني و به قول خودش «تخم عرق» شناخته مي شود و اساساً مراكز امنيتي و اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران وي را عامل سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه مي دانند.
در ميان برخي از عناصر اپوزيسيون اين شايعه خنده دار منتشر شده كه مخملباف براي خرابكاري در مراكز سياسي كشورهاي اروپايي مخالف جمهوري اسلامي ايران اجير شده است!! اين شايعه مسخره در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران، خود قرباني عمليات تروريستي و خرابكارانه بوده و اينگونه اقدامات را با مباني ديني و عقيدتي خود در تضاد مي داند.
گفتني است يكي از سايت هاي ضد انقلاب بدون اشاره به ماجراي ياد شده، مواضع اخير مخملباف عليه جمهوري اسلامي ايران را «تند و هيستريك» ناميده و به طور تلويحي و سربسته، اين سؤال را مطرح كرده است كه آيا مخملباف با اتخاذ اين مواضع درپي جلب اطمينان غرب نيست؟!
http://www.kayhannews.ir/881009/2.htm#other209

0 comments: