بيانيه انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي در مورد مرگهاي مشکوک زندانيان سياسي در زندانهاي ج.ا.

.حاکميت استبدادي و ارتجاعي جمهوري اسلامي در پروسه اي نه چندان دور از ذهن،که بر گرفته از افکار مذموم و شوم تئوري پردازان نظام ولايت فقيه و وزارت اطلا عات ميباشد،مجددا با تغير شيوه شروع به قتل عا م مخالفان و منتقدان و روشنفکران در زندانهاي جمهوري اسلامي کرده است که بارزترين نمونه هاي اخير ان مرگ امير حشمت ساران در زندان رجايي شهر کرج و اميد رضا مير صيافي در زندان اوين تهران،ميباشد،پيشتر نيز شاهد مرگ هاي مشکوک زندانيان ديگري چون سعيدي سيرجاني،اکبر محمدي،وولي الله فيض مهدوي و...بوديم.اين پروسه کشتار مخالفان و زندانيان سياسي که از آن به عنوان (مرگ سفيد)در وزارت اطلاعات نام برده ميشود،بنا بر گزارشات دريافتي موثق از منابع متعدد،مستقيما از طرف بيت رهبري هدايت و برنامه ريزي شده و هدف از آن سرکوب مخالفان و منتقدان سياسي در راستاي ايجاد يک جامعه تک صدائئ است که در ان فقط يک صدا شنيده شود و آن هم صداي خامنه اي.متاسفانه بعلت واکنش و فعاليت ضعيف فعالين حقوق بشري ونهادهاي بين المللي مدافع ارزشهاي انساني،رژيم در سالهاي اخير جري تر از هر زمان ديگري فضا و موقعيت را براي قتل و عام بي سروصداي مخالفين و منتقدينش مناسب تشخيص داده و شهروندان آزاديخواه ،يکي پس از ديگري در زندانهاي ج.ا. جانشان را از دست ميدهند،وپيکر هاي بيجانشان از زندانها به خانواده ها تحويل داده ميشود.انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي ضمن محکوم کردن جنايات وقيحانه و رذيلانه ج.ا. که ناشي از درماندگي واستيصال و ترس و واهمه از فرو ريختن حکومتشان است،نهادها و سازمانهاي بين المللي و بويژه اتحاديه اروپا را فرا ميخواند تا با واکنشهاي مناسب و فوري و ايجاد فشار هاي قانوني در چهرچوب قوانين بين المللي از قتل و عام زندانيان سياسي در زندانهاي ج.ا. جلوگيري بعمل آورده تا بيش از اين شاهد پرپر شدن جوانان و مردم آزاديخواه ايران در زندانهاي مخوف جمهوري اسلامي نباشيم.anjomanhemayat@yahoo.com 07/04/2009

0 comments: