افزایش خودكشی ها بدلیل فقر مالی؛ خودکشی در روز سیزده بدر‌

كردنیوز: یك شهروند بوكانی‌ بعلت فقر مالی‌ اقدام به‌ خودكشی‌ كرد.
یك شهروند بوكانی‌ بنام علی‌ شیرین پور كه‌ دارای‌ همسر و دو فرزند بود، روز 13 فروردین بدلیل فقر مالی‌ در حیاگ خانه‌اش از طریق حلق آ‌ویز نمودن خود اقدام به‌ خودكشی‌ كرد. طبق اخبار منتشره‌ توسط خبرگزاریها اخیراً آمار خودكشیها بدلیل فقر مالی‌ در ایران و كردستان افزایش چشمگیری‌ یافته‌ است.

0 comments: