يک پناهجوي ايراني در انکارا با بستن زبان خود در مقر سازمان ملل دست به اعتصاب غذاي خشک و دارويي زده است

حقوق انسانی و اولیه بشر :


بنا بر گزارشات رسيده از ترکيه يک پناهجوي ايراني بعد از چهار سال سرگرداني در ترکيه در اعتراض به عدم پذيرش پناهندگي اش از سوي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد با بستن دهان اش در مقابل مقر اين سازمان در آنکاراامروز روز دوشنبه مورخ 2009/04/27 دست به اعتصاب غذا زده است.حسن اذانچی صالح به همراه همسر خود به علت مشکلات وخطرات جانی از ایران خارج شد ه واز سازمان کمیساریای عالی پناهندگان در انکارا درخواست پناهندگی نموده ولی متاسفانه بعد از گذشت چهارسال پرونده وي رو بسته اعلام کردنند و ابلاغ نمودنند ،که هیچگونه کمکی از سوی سازمان کمیساریای عالی پناهندگان به ايشان نخواهد شد ،اين در حالي است در صورت برگشت به ایران با مشکلات و خطر جانی روبرو مواجه خواهد بود و مضافا اينکه نامبرده طبق گواهی پزشک در طی مدت پناهندگی به سرطان استخوان مبتلا شده و تا به حال با با این وضع بهد جسمانی از سوی هیچ نهاد یا سازمانی در ترکیه حمایت نشده است ،اقاي حسن اذانچی در گفتگو با پايگاه خبري حقوق انساني و اوليه بشر اعلام کرد تا گرفتن حق و حقوق خود وهمسر ش به اعتصاب غذاي خشک و دارويي اش ادامه خواهد داد.

0 comments: