واسطه گری عوامل اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی در دلالی و فروش کلیهاین مصاحبه توسط محمد قمری طبس زندانی سیاسی سابق درکردستان عراق با یکی از ایرانیان کرد ساکن بانه که خود این شخص جزء خانواده شهدا می باشد صورت گرفته است. در این مصاحبه شخص مصاحبه شونده از بیمارستانهای خصوصی که در شهر تهران و در اختیار دلالان وزارت اطلاعات هستند پرده برمی دارد از جمله بیمارستان دی در خیابان تخت طاوس سابق و همچنین از شخصی کویتی با نام آقای خیری که نامبرده برای خریداری کلیه جوانان ایرانی به ایران امده و بابت هر کلیه ۸ ملیون به دلال می دهد اما دلال اطلاعاتی فقط ۲ ملیون از این پول را به جوانان محتاج پول پرداخت می کند؟ فایل صوتی مصاحبه در قسمت زیر آمده است. محمد قمری طبسی

0 comments: