گرامی داشت زنده یاد رضا فاضلی در آتلاننا

همچنين همزمان در اين تاريخ مراسم مشابهي در گرامی داشت زنده یاد رضا فاضلی در لوس انجلس و پاريس نيز برگزار خواهد شد

0 comments: