تفاوت دو احمد

به نقل از روز نامه vakit
چاپ ترکیه 16-4-2006

این عکس بر روی جلد یکی از نشریات ترکیه چاپ شده و دربین دو عکس نوشته شده : تفاوت دو احمد . در سمت راست احمد نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه و درسمت چپ احمدی نژاد ، هر دو درحال سخنرانی هستند

0 comments: