حكومت نظامي اعلام نشده در زنجان

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۴/۲بنا بر گزارش دريافتي در زنجان حكومت نظامي برقرار كرده اند , خيابانها خالي از جمعيت است و نيروهاي امنيتي در همه ميدانها و خيابانهاي مهم مستقر شده اند. چهار راه سعدي به انقلاب و بلوار كه هميشه پر از جمعيت بود الان خالي است ولي تعداد زيادي مامور در اين ميدانها و ساير نقاط مستقر شده و شهر را تحت كنترل نظامي دارند. ماشينهاي انتظامي كنار خيابانها پارك كرده و نيروهاي انتظامي نيز سه چهار نفري با باتوم و .... ايستاده اند, هر گاه سه چهار نفر دور هم جمع شوند انها را پراكنده مي كنند. روز دوشنبه اول تير سه نفر از شخصيت هاي ملي مذهبي زنجان كه احد رضايي نيز يكي از آنها بوده است را دستگير و به نقطه نامعلومي برده اند

0 comments: