فضائل عزيزان از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شدبراي ديدن حکم دادگاه در ابعاد بزرگتر روي آن کليک کنيد

1 comments:

Anonymous

حقته, تازه 6 سال زندان که چیزی نیست اگر عطوفت نظام اسلامی نبود تو باید اعدام میشدی