سخنراني خميني در در بهشت زهرا - 12 بهمن 1357در مورد اب و برق و اتوبوس مجاني و ...


امام خمینی (ره):دلخوش نباشید که آب و برق را مجانی کنیم روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم متن کامل بیانات امام خمینی، اول انقلاب در بهشت زهرا
... شما به معنویات احتیاج دارید،معنویات ما را بردند اینها،دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم،دلخوش به این مقدار نباشید،روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم، اینها شما را منحط کردند،اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ...

برای گوش دادن به سخنرانی تاریخی امام خمینی اینجا کلیک کنید


0 comments: