بيانيه انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي

پول در ازاي اطلاعات
از يک سال پيش اعضاي انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي که در داخل کشور به فعاليت مشغول هستند به انحائ مختلف تحت فشار وزارت اطلاعات قرار گرفته اند ،فريدون حامدي،فيروز عزيزان،محبوب عليپور،و.... بسياري ديگر به اتهام همکاري با انجمن توسط ستاد هاي خبري وزارت اطلاعات احظار و مورد اذيت و ازار قرار گرفته اند حتي دبير اجرائي آقاي فضائل عزيزان تيز عليرغم اينکه بيش از دو سال است در خارج از کشور به سر ميبرد به صورت غيابي به شش سال حبس محکوم کرده اند،انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي ضمن محکوم کردن اين نوع فشارها و اذيت و ازارها مصمم تر از پيش در جهت دفاع از حقوق انساني و اوليه مردم ايران و بويژه حقوق ندانيان سياسي به راه خود ادامه داده و از همه نهادها و مراجع حقوق بشري در خواست مساعدت و همکاري در جهت افشاي هر چه بيشتر موارد نقض حقوق بشر را دارد.
،همچنين اين انجمن به اشخاصي که که اطلاعاتي در مورد فساد مالي و اخلاقي و يا هر نوع اطلاعاتي از جنايتها و موارد خلاف انساني مقامات ج.ا. را دارنددعوت ميکند تا با تماس با اي ميل انجمن در ازاي دريافت وجه نقد اين اطلاعات را در اختيارمان قرار دهند.اطلاعاتي که که در اختيار انجمن قرار ميگيرد در فواصل زماني مختلف در اخيار مردم قرار خواهد گرفت،
در هر کجاي دنيا که هستيد انجمن امادگي دريافت اطلاعات و پرداخت وجه نقد توافقي را دارد
انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي anjomanhemayat@yahoo.com

0 comments: