نشریه اویرنجی باخیشی توقیف شد .

حقوق انسانی و اولیه بشر:سه شنبه (88/3/5) پس از انتشار شماره ی پنجاه و هشتم نشریه اویرنجی باخیشی و برگزاری تجمع اعتراضی در صحن دانشگاه، مسئولان دانشگاه اقدام به توقیف غیر قانونی این نشریه کردنداين نشريه پيشتر نيز پس از جریان نشریان جعل شده در دانشگاه به محاق توقیف رفته بود این نشریه با مدیر مسئولی فرید علیپور قاضی جهانی، به سردبیری زهرا عبدی ریحان و با همکاری موسی آشفته، علیرضا محرم زاده، سجاد داداشی سیلاب و توحید حاج بابائی منتشر ميگرديد این نشریه ویژه دانشجویان هویت طلب آذربایجانی دانشگاه امیر کبیر محسوب
ميشود

0 comments: