محکوميت يک فعال سياسي به تحمل شلاق در پارس آباد اردبيل

محکوميت يک فعال سياسي به تحمل شلاق در پارس آباد اردبيل
بنا به اخبار رسيده حسن بالایی یکی از فعالین پارس آباد مغان در روز شنبه 23 آذر 87 به ضربات شلاق محكوم شده است. بازداشت وى توسط نیروهای اطلاعاتی تبریز صورت پذیرفته و اين فعال 27 روز در سازمان اطلاعات تحت بازجویی ، تهدید و فشار های متوالی بوده است. فعالیت های کاملا مدنی، فرهنگی و در چهار چوب قانون آقای حسن بالایی بر همه، خصوصا بر مردم مغان کاملا آشکار است. از آن جمله مى توان همکاری با نشریه دانشجویی یاغیش و سر دبیری و مدیر مسئولی ویژه نامه آراز را نام برد. لازم به ذكر است كه دستگیری ها، سنگ اندازی ها و تهدید و فشار های بی مورد و متوالی كه از سالهای گذشته شامل حال این فعال بوده به هیچ وجه مانع خروج و تعدی این فعال از فعالیت های فرهنگی به روش های مدنی و قانونی نشده است.

0 comments: