خودکشی یک زندانی جوان در زندان رجایی شهر

فعالان حقوق بشر در ایران
روز جاری زندانی جوانی به نام شاهین کتابی اهل شهریار که در زندان رجایی شهر کرج نگهداری میشد اقدام به خودکشی نمود.
این زندانی متهم به قتل که سومین سال حبس خود را در این زندان می گذراند ، در هنگام ارتکاب جرم حدود 17 سال و در زمان فوت 20 ساله بوده است.
شاهین کتابی در اندرزگاه 4 بند جوانان زندان رجایی شهر نگهداری میشد جسم بی جان وی پس از حلق آویز نمودن خود ، توسط سایر زندانیان یافت و به پزشکی قانونی جهت طی مراحل اداری منتقل شد.

0 comments: