حكم اعدام پنج زندانی در قم صادر گرديده استبنابه گزارشهای دریافتی، این . احکام در روز هاي آتي به اجرا در خواهد آمد که احتما لا همگي نيز در ملاعام جهت ايجاد وحشت در بين مردم خواهد بود،در دو هفته گذشته براى 15 زندانی در قم حكم اعدام صادر شده است كه ده نفر از آنها اعدام شدهاند
جمهوري اسلامي ايران در رده دوم اعدامها در جهان قرار دارد

0 comments: