ستادهاي خبري يکي از بازوان سرکوبگر وزارت اطلاعات است


روشهاي برخورد وزارت اطلا عات با فعالان مدني ،روزنامه نويسان و فعالان سياسي

فضائل عزیزان -شهريور ۱۳۸۷

ستادهاي خبري اساسايکي از بازوان سرکوبگر وزارت اطلاعات است فلسفه وجودي ان ستادها که در همه شهرهاي بزرگ و کوچک مستقر هستند ؛جمع آوري اخبار،شناسايي واحضاروسرکوب فعالان وناراضيان سياسي و اجتماعي و فرهنگي است.معمولا ستادهاي خبري بعد از جمع اوري اطلا عات وتحقيقات مبسوط از منابع مختلف از جمله شنود مکالمات تلفني که مهمترين قسمت کارشان است، شخص مورد نظر را از طريق تلفني ويا ارسال برگه هاي احضاريه مانندي که فاقد هر گونه مهر وحتي امضا ميباشد ،به اين ستادها احضار و يا به اصطلاح خودشان دعوت! ميکنند.در وهله اول بازجويي با توجه به اطلا عات جمع اوري شده در مورد هويت وپيشينه و حتي موضوعات خانوادگي شخص احضار شونده تلاش ميکنند تا چنين وانمود کنند که همه چيز را ميدانند واين احضار نيز جنبه توجيهي داشته واين سوال و جوابها نيز صرفا يک مصاحبه دوستانه! ميباشدو در اکثر مواردنيز تلاش دارند تا شخص را خريداري ونهايتا در قبال اعطاي وجهه نقد و يا امتيازات اجتماعي ديگر وادار به سکوت و عدم فعاليت بکنند و به تدريج بعد از آلوده کردن به پول وادار به خبر چيني و يا به قول خودشان همکاري اطلاعاتي بکنند.
در وهله دوم اگر با شگرد فوق موفق به خريداري شخص احضار شونده نشوند با تهديد به دستگيري و پرونده سازي تلاش مضاعفي ميکنند تا فرد را مرعوب و وحشت زده کنند تا شايد از راهي که برگزيده منصرف شده و به حاکميت تمکين کند.در مرحله سوم با تحقير وشکنجه هاي (1)جسمي ورواني و پرونده سازيهاو ايراد اتهامات مختلف چون اقدام عليه امنيت ملي،تبليغ عليه نظام و ... شخص را به دادگاه معرفي وسپس روانه زندان مينمايند
لازم به ذکر است که پرونده هاي وزارت اطلعات معمولا به شعبه هاي خاصي در دادگستري ارجاع ميشوند که قضات اين دادگاها تحت نظر مستقيم حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستريها ميباشند
فضائل عزیزان

0 comments: