کودک کار به دلیل فقر خود را به دار آویختخبرگزاری حکومتی ایلنا: سه شنبه هفته گذشته يک کودک کار پس از بيش از 9 سال تلاش مردانه، خود را به دار آويخت. بر اساس آخرين اطلاعات، مشکلات اقتصادي علت خودکشي اين کودک کار بود.به گزارش خبرنگار"ايلنا" اين کودک 17 ساله که از هشت سالگي در کارگاه هاي مختلف، خرج خانواده را تامين مي‌‏کرد، سال گذشته به اجبار ازدواج و در نهايت به علت فشار مشکلات اقتصادي اقدام به خودکشي در محل کارش کرد.زهرا بناساز، عضو هيات مديره انجمن حمايت از کودکان کار، در اين باره مي‌‏گويد: مجتبي از يک سال پيش همواره از مشکلات اقتصادي شکوه مي‌‏کرد و به نظر مي‌‏رسد اين مشکلات مجتبي را وادار به اين کار کرد. البته او در اين مدت تقريبا تماس خود را با انجمن قطع کرده بود.به گفته بناساز چنين اتفاقي تاکنون سابقه نداشته و اگر چه فعالان حقوق کودک به همراه ساير کودکان کار انجمن مجلس يادبودي براي مجتبي برگزار کردند اما همچنان از مرگ ناگهاني او دراندوه هستند.
او معتقد است که درحال حاضر هيچ دستگاه مشخصي از کودکان کار حمايت نمي‌‏کند و اگر انجمن‌‏هاي مردم نهاد نباشند اوضاع از اين نيز بدتر مي‌‏شود.اين فعال دفاع از کودکان کار البته به اتفاقات ناگوار ديگري که براي اين کودکان رخ مي‌‏دهد نيز اشاره مي‌‏کند "يک روز مي‌‏شنويم که کودکي در قالب بيجه در جامعه فاجعه مي‌‏آفريند و روز ديگر جسد کودک کار ديگري که مورد تعرض قرار گرفته در جوي آب پيدا مي‌‏شود."بناساز تنها راه حل معضلات کودکان کار را تغيير نگاه به اين افراد بي‌‏دفاع مي‌‏داند و مي‌‏گويد: با کمي دقت مشخص مي‌‏شود که کودکان کار به اشکال مختلف در حال از دست رفتن هستند، کودکاني که سرمايه بشري براي جامعه ما و تمام جهان محسوب مي‌‏شوند و به آساني نبايد از آنها گذشت.بناساز باقي حرف‌‏هاي بي‌‏پايان مدافعان حقوق کودکان کار را در پاسخي کوتاه به پرسش خبرنگار"ايلنا" مي‌‏گويد:
- نام خانوادگي مجتبي چه بود؟
- نگويم بهتر است.
- بنويسم مجتبي الف؟
- چه فرقي مي کند مجتبي الف، مجتبي ب يا هر چيز ديگري، مهم اين است که کودکي مجتبي بر باد رفت.
آگا هان بر اين باورند که اصرار حکومت در اعدام هاي گروهي در ملا عام و همچنين نمايش گسترده ان در رسانه هاي گروهي حکومتي در چنين کود کشي هايي نقش مهمي دارد

0 comments: