ضرب و شتم خبرنگار در راهپيمايي 22 بهمن ساري

- در مراسم پاياني راهپيمايي 22 بهمن مردم ساري که در ميدان شهدا صورت گرفت، خبرنگار مهر در ساري هنگام سخنراني وزير تعاون مورد ضرب و شتم و فحاشي برخي مأموران قرار گرفت. اين رخداد زماني آغاز شد که يکي از شهروندان خانم که در راهپيمايي شرکت داشت به همراه فرزند خردسالش قصد تحويل نامه اي به وزير تعاون را داشت که با جلوگيري و برخورد اهانت آميز يکي از محافظان همراه وزير تعاون مواجه شد.اين اقدام با اعتراض خبرنگار روبرو شد و بعد از تذکر خبرنگار به مأمور مورد نظر، با دخالت برخي مأموران نيروي انتظامي مستقر در جايگاه مواجه شد. خبرنگار پس از انتقاد از برخورد صورت گرفته، در مسير انتقال به فرماندهي انتظامي مازندران، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اين مأموران با ضرب و شتم و انتقال خبرنگار به داخل خيابان مجاورمحل برگزاري راهپيمايي، به زدن دستبند، کتک کاري و فحاشي و استفاده از گاز اشک آور اقدام کردند که در جريان پرتاب گاز اشک آور برخي مردم از جمله يک کودک خردسال آسيب ديدند.
توضيح شايد نه چندان ضروري:روزانه دها تن از مردم عادي و حتي خبر نگاران مستقل از سوي مامو ران حکومتي مورد ضرب و شتم و بد رفتاري و تحقير و... قرار ميگيرند اما آنان چون از نظر حاکميت به اصطلاح غير خودي هستند حتي صدايشان جايي بازتاب پيدا نميکند،اما اين بار چون خبرنگار حکومتي و امنيتي مهر مورد ضرب و شتم قرار گرفته قضيه فرق کرده!!

0 comments: