عفو بين الملل: نقض پيوسته حقوق بشر درایران


سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای به مناسبت سی امين سال انقلاب ۵۷ ايران می گويد: به رغم وعده های آيت‌الله خمينی مبنی بر اين که همه ايرانی ها آزاد خواهند بود، مشخصه سی سال گذشته نقض پيوسته حقوق بشر بوده است. دراين بيانيه افزوده شده که دامنه و شدت نقض حقوق بشر در سال‌های اوليه جمهوری اسلامی، با گذشت زمان، و در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی تا حدی کاهش يافت و اميدهايی را برای بهبود پايدار در وضع حقوق بشر برانگيخت، گرچه وضع هم‌چنان بد باقی ماند. ولی از هنگام روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، اين اميدها به صورت قاطعانه‌ای به ياس گرائيده است. در ادامه اين بيانيه آمده است که مصونيت مأموران از مجازات، دستگيری‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر ومجازات اعدام هم‌چنان تداوم دارد. بخش‌هايی از جامعه مانند زنان، اقليت‌های قومی و مذهبی هم‌چنان با تبعيضات گسترده روبرو هستند، و معترضين به سياست‌های رسمی اعلام شده يا اعلام نشده با محدوديت‌های شديد در آزادی عقيده، بيان، اجتماع و تجمع مواجه اند.

0 comments: