عباس پالیزدار، در زندان مسموم شد ،آيا سناريوي قتل سعيد امامي ،براي پاليزدار نيز تکرار شده است

با اوجگیری بحران درونی حاکميت ، عباس پالیزدار عضو هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه ، كه در زندان بهسر میبرد، از طریق سم مسموم شد. رسانههای حكومتی امروز نوشتند: پالیزدار در بخش داخلی بیمارستان رجایی جهت سم زدایی بستری شد. خاطرنشان مىشود عباس پالیزدار در خردادماه امسال درجریان درگیریهای باندی، طی سخنانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان، گوشهیی از دزدیهای نجومی رفسنجانی، ناطق نوری، امامی كاشانی، محمد یزدی و برخی دیگر از سران رژیم آخوندی را فاش كرده بود.
لازم به ذکر است پيشتر نيز انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي با صدور بيانيه اي نسبت به احتمال قتل ايشان به مانند سعيد امامي اعلام نگراني کرده بود با توجه به سوابق سياه حاکميت،آگاهان بر اين باورند که رژيم در صدد قتل اين زنداني عقيدتي ميباشد

0 comments: